Mam przyjemność ogłosić, że nasza szkoła współorganizuje konkurs historyczny
„WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 1919-1920 –
W OBRONIE GRANIC I NIEPODLEGŁOŚCI”
Zachęcam wszystkie dzieci do wzięcia udziału w tym konkursie.

REGULAMIN III KONKURSU HISTORYCZNEGO

Cele III Konkursu Historycznego „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920
w obronie granic i niepodległości”:
2.1 Budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego
2.2 Pogłębienie wiedzy historycznej
2.3 Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia
i selekcjonowania informacji z różnych źródeł
2.4 Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie
i pogłębianie wiedzy o wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920
2.5 Promowanie młodych twórców i zachęcanie ich do doskonalenia umiejętności
plastycznych
2.6 Tworzenie utworów literackich o tematyce patriotycznej
3. Przedmiot i tematyka Konkursu:
3.1 Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy artystycznej na temat
„Wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 – w obronie granic i niepodległości”
charakteryzującej się pomysłowością, oryginalnością i samodzielnością
wykonania, wypełniającej cele i parametry określone w niniejszym
Regulaminie Konkursu.
3.2 Tematem pracy artystycznej (poezja, plastyka, komiks, znaczek, film) może
być postać wybranego dowódcy lub żołnierza, wybranego wydarzenia: bitwy,
konspiracji czy zagadnień technicznych, historycznych lub społecznych
dotyczących wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920.
3.3. Ograniczeniem wizji artystycznych jest bezpośrednie skojarzenie z tematyką
wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920 oraz spełnienie pozostałych
warunków określonych w niniejszym Regulaminie Konkursu.
3
4. Termin nadsyłania prac:
Rozpoczęcie konkursu: 02 października 2017 roku
Zakończenie konkursu: 05 grudnia 2017 roku
5. Uczestnicy i kategorie:
Uczniowie szkół podstawowych kl. 0 – I-III
Uczniowie szkół podstawowych kl. IV -VII
Uczniowie szkół gimnazjalnych kl. II – III
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Uczniowie szkół polonijnych
Osadzeni w Aresztach Śledczych
5.1 Kategoria szkoły podstawowe kl. 0 – I-III, oraz uczniowie polonijnych
szkół podstawowych – klasy 0-I-III (wiek 6-9 lat):
 praca plastyczna: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic
i niepodległości”
5.2 Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VII, oraz uczniowie polonijnych szkół
podstawowych – klasy IV-VII (wiek 10-13 lat):
 praca plastyczna: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic
i niepodległości”
 projekt serii znaczków pocztowych: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920
w obronie granic i niepodległości”
 film: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic
i niepodległości”
5.3 Kategoria szkoły gimnazjalne kl. II-III, oraz uczniowie polonijnych szkół
gimnazjalnych – klasy II-III (wiek 13-15 lat)
 poezja: ”Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic
i niepodległości”
 komiks: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic
i niepodległości”
 film: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic
i niepodległości”
5.4 Kategoria szkoły ponadgimnazjalne oraz uczniowie polonijnych szkół
ponadgimnazjalnych w wieku 16 lat i więcej:
 plakat: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic
i niepodległości”
 projekt serii znaczków pocztowych: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920
w obronie granic i niepodległości”
 film: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic
i niepodległości”
4
5.5 Kategoria osadzeni w Aresztach Śledczych
 praca plastyczna: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic
i niepodległości”
 projekt serii znaczków pocztowych: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920
w obronie granic i niepodległości”
6. Parametry prac konkursowych:
6.1 Pod tytułem pracy należy napisać, czy praca była wykonana samodzielnie, czy
pod kierunkiem nauczyciela/opiekuna.
6.2 Prace plastyczne w kategorii szkół podstawowych kl. 0 – I-III powinny być
wykonane w formacie A4, techniką dowolną, pozwalającą na przesłanie prac
przesyłką pocztową.
Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920
w obronie granic i niepodległości”.
6.3 Prace plastyczne w kategorii szkół podstawowych kl. IV-VII oraz osadzeni
w Aresztach Śledczych, powinny być wykonane w formacie A3, techniką
dowolną, pozwalającą na przesłanie prac przesyłką pocztową.
Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920
w obronie granic i niepodległości”.
6.4 Prace pisemne – poezja dowolnej długości z zachowaniem tematyki Konkursu.
Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920
w obronie granic i niepodległości”.
6.5 Komiks – przedmiotem pracy jest przedstawienie epizodu rozgrywającego się
na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych. Praca powinna tworzyć
zamkniętą całość składającą się z minimum 4, maksymalnie 10 plansz formatu
A4. Plansze mogą być podzielone w dowolny sposób na kadry, przedstawione
jednostronnie oraz w pionie. Strony powinny być ponumerowane. Na odwrocie
każdej karty powinny znaleźć się tytuł pracy, informacje o Autorze (imię;
nazwisko; adres mailowy; adres szkoły; imię, nazwisko nauczyciela/opiekuna).
Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920
w obronie granic i niepodległości”.
6.6. Znaczek pocztowy – zaprojektuj serię znaczków pocztowych (od 3 do 5)
upamiętniających wojnę polsko-bolszewicką 1919-1920. Format od A4 do A3.
Technika dowolna. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920
w obronie granic i niepodległości”.
6.7. W kategorii film – zaprezentowanie dowolnie wybranego bohatera w formie
filmiku – do 3 minut. Uczeń wciela się w postać bohatera. Dowolna
5
scenografia, wybór najciekawszego wątku historycznego. Film może być
kostiumowy, bohater występuje w stroju z okresu 1919-1920. Uczeń opowiada
o sobie – bohaterze w pierwszej osobie.
Gotowy film należy przesłać na płycie CD/DVD z trwale oznaczonymi danymi
(tytuł, kategoria, szkoła, skład) – podobne dane w karcie zgłoszeniowej
Uczestnika (załącznik nr 2) i w bazie elektronicznej – jak w pkt 7.1
http://komitet-pamieci-pileckiego.com/konkurs.html
Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie
granic i niepodległości”.
6.8 Projekt graficzny plakatu, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, powinien być
wykonany w formacie od A3 do A2, techniką dowolną pozwalającą na
przesłanie prac przesyłką pocztową.
Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie
granic i niepodległości”.
7. Zgłaszanie i dostarczanie prac oraz rejestracja w Konkursie:
7.1 Rejestracja elektroniczna:
Każdy Uczestnik obowiązkowo rejestruje się w elektronicznej bazie danych
Konkursu, poprzez wypełnienie kolejnych sekcji po kliknięciu w poniższy link
zgłoszeniowy, aktywny w okresie nadsyłania prac (pomiędzy datami
rozpoczęcia i zakończenia Konkursu:
http://komitet-pamieci-pileckiego.com/konkurs.html
Po wypełnieniu powyższego formularza zgłoszeniowego, na podany w
pierwszej opcji wyboru adres e’mail Uczestnika, przesłane zostanie
potwierdzenie prawidłowo przeprowadzonej rejestracji.
W przypadku pytań w kwestiach rejestracji prosimy o kontakt:
komitet@komitet-pamieci-pileckiego.com
7.2 Miejsce dostarczania prac:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pilota Mariana Pisarka
05-250 Radzymin ul. 11 Listopada 2
7.3 Każda praca musi być podpisana na wydruku papierowym oraz na odwrocie
pracy plastycznej, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu,
zawierającym następujące informacje: Autor pracy, tytuł, klasa (kategoria),
nazwa szkoły, adres szkoły, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej.
7.4 Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie
rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka – Załącznik nr 2.
W przypadku pełnoletniego Uczestnika konieczna jest zgoda Uczestnika na
przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 2.
7.5 Ze względu na możliwe uszkodzenia oraz problem z późniejszą ekspozycją,
PRACE NIE MOGĄ BYĆ PRZESŁANE W RULONIE.
6
7.6 Prosimy o przesyłanie prac WYŁĄCZNIE w utwardzonych kopertach, nie
zwiniętych lub złożonych.
8. Jury
W skład Jury wchodzą przedstawiciele IPN, PAN, nauczyciele, przedstawiciele
organizacji kombatanckich i organizatorzy.
Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
Nie przysługuje od nich odwołanie.
Jury ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania laureatów
Konkursu.
9. Nagrody:
W każdej z kategorii przyznaje się nagrody za miejsce I, II, III.
Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.
Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą.
10. Harmonogram Konkursu:
Rozpoczęcie konkursu: 02 października 2017 roku
Zakończenie konkursu: 05 grudnia 2017 roku
Rozstrzygnięcie Konkursu Uroczysta Gala– 12 stycznia 2018 r. godz. 11:00
Wyniki Konkursu będą ogłoszone oficjalnie do 29 grudnia 2017 r. na stronie
organizatora www.komitet-pamieci-pileckiego.com
11. Podsumowanie Konkursu:
Wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się 12 stycznia 2018 roku,
o godz. 11.00 w Narodowym Banku Polskim (Sala Grabskiego), w Warszawie
ul. Świętokrzyska 11/21.
12. Zasady uczestnictwa:
Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z Autorów na postanowienia
zawarte w niniejszym Regulaminie.
Udział w Konkursie jest nieodpłatny. Konkurs ma charakter jawny.
Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni
Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych
osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w
celu jego przeprowadzenia i promocji (Załącznik nr 2). Opiekunowie prawni dzieci
biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni Uczestnicy odpowiadają za
naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich
w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do
pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz
zaspokojenia roszczeń poszkodowanych.
Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne
naruszenia dóbr/praw osób trzecich przez Autorów prac zgłoszonych do Konkursu.
Nadesłane w Konkursie prace stają się własnością Komitetu Pamięci Rotmistrza
Witolda Pileckiego.
7
Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni
Uczestnicy wyrażają zgodę na prawo organizatorów Konkursu do nieodpłatnej
prezentacji całości lub części wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu na
wystawach i innych imprezach publicznych, w Internecie, w materiałach
informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych
i telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym
podmiotom w celu nieodpłatnej prezentacji. Zgoda udzielana jest na czas
nieograniczony.
13. Komunikacja i promocja konkursu
Telefonem kontaktowym organizatorów jest numer Przewodniczącego Komitetu
Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego – p. Bogdana Grzenkowicza:
+48 506 036 316.
Kontaktowy adres poczty elektronicznej to:
komitet.rot.witolda.pileckiego@gmail.com
Lub w kwestiach technicznych: komitet@komitet-pamieci-pileckiego.com
NIE SĄ TO ADRESY DO PRZESYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH.
Organizatorzy przewidują możliwość komunikacji z Uczestnikami i sympatykami
konkursu poprzez stronę internetową lub profile na portalach społecznościowych.
Oficjalna strona internetowa Konkursu:
www.komitet-pamieci-pileckiego.com
oraz Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego